Grupperegnskap

Hovedregelen er at speidergruppen skal ha bankkonto som lyder på gruppens navn. For å opprette bankkonto på gruppenavn må gruppen ha organisasjonsnummer.

Kretsen skal hvert år påse at gruppenes regnskap blir revidert. Kretsen ber om kopi av resultatregnskapet (regnskapssammendrag) og balansen. Vi ønsker ikke kopi av hele hovedboka.

Driftsstøtte fra Oslo kommune eller Viken fylkeskommune må fremkomme som egen inntektspost. Hvis dette ikke fremkommer i regnskapet slik det er ført må det lages en note som viser beløpet.

Balansen viser hva gruppen eier (bankinnskudd, kassebehold og andre eiendeler) og evt gjeldsposter.  

Når regnskapet blir ført av menighetskontoret

Speidergruppen er en selvstendig enhet. Samtidig er den en selvfølgelig og naturlig del av menighetens arbeid. Vi anbefaler sterkt at speidergruppen har egen bankkonto som dere selv disponerer.

Velger man å legge regnskapet sitt inn som en del av menighetens regnskap gjelder følgende absolutte krav:

  • Driftsstøtte fra Oslo kommune eller Viken fylkeskommune må fremkomme som egen post.
  • Det må utarbeides egen balanse.  
  • Speidergruppen må ha selvstendig råderett over sin økonomi.

Hvis menigheten gir økonomisk støtte til speidergruppen kan de selvfølgelig legge føringer for bruken av disse pengene. 

Revisjon

Regnskapet må revideres. Revisor velges på gruppens årsmøte.

Det stilles følgende krav til revisor:

  • Må være myndig.
  • Kan ikke tilhøre samme husstand eller være i nær slekt med en eller flere i gruppestyret.
  • Det stilles ingen krav til formell regnskapskompetanse.
  • Det er ikke greit at to kasserere bytter regnskap og reviderer for hverandre. 

Oversendelse til kretsen

Forbundets organisasjonsbestemmelser § 2.2.1 gir kretsen et ansvar for å påse at gruppenes regnskap blir revidert. For grupper i Oslo krets betyr dette at revidert regnskap (resultat og balanse) skal oversendes kretsen senest 15. april hvert år.