Oslo kommune har fortsatt en av landets beste støtteordninger til barne– og ungdomsarbeid, selv om støttebeløpet pr medlem under 26 år dessverre har blitt redusert de siste årene, mens kravet til dokumentasjon fra vår side stadig øker.

Kretsen søker Oslo kommune om støtte, og fordeler videre til gruppene i henhold til medlemstall.

Støtten fordeles etter antall medlemmer under 26 år pr 31.12 i gruppene.
Definisjonen på medlem i denne sammenheng er:

  • registrert på gruppens årsmelding/medlemsliste
  • kretskontingent på kr 75, pr medlem er betalt.

Gjennom dette skrivet ønsker vi å presentere de ordninger/ rammer som gjelder.

Krav til regnskapet

Kretsens ber om kopi av revidert resultatregnskap (regnskapssammendrag) og balansen. Vi ønsker ikke kopi av hele hovedboka.

Driftsstøtte fra Oslo kommune må fremkomme som egen inntektspost. Hvis dette ikke fremkommer i regnskapet slik det er ført må det lages en note som viser beløpet.

Balansen viser hva gruppen eier (bankinnskudd, kassebehold og andre eiendeler) og ev. gjeldsposter.

Hovedregelen er at speidergruppen skal ha bankkonto som lyder på gruppens navn. For å opprette bankkonto på gruppenavn må gruppen ha organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer er nyttig å ha i mange sammenhenger. Det er bl.a. en forutsetning for å kunne søke momsrefusjon. Hvis gruppen registrerer seg i frivillighetsregistret kan man også motta grasrotandelen fra Norsk Tipping sitt overskudd. På forbundets nettsider finnes veiledning til hvordan dette kan gjøres:

https://kmspeider.no/frivillighetsregisteret/category824.html

Når regnskapet blir ført via menighetskontoret

Speidergruppen er en selvstendig enhet. Samtidig er den en selvfølgelig og naturlig del av menighetens arbeid.

Vi anbefaler sterkt at speidergruppen har egen bankkonto som dere selv disponerer. Velger man å legge regnskapet sitt inn som en del av menighetens regnskap gjelder følgende absolutte krav:

  • Driftsstøtte fra Oslo kommune må fremkomme som egen post.
  • Det må utarbeides egen balanse.
  • Speidergruppen må ha selvstendig råderett over sin økonomi.

Hvis menigheten gir økonomisk støtte til speidergruppen kan de selvfølgelig legge føringer for bruken av disse pengene.

Revisjon:

Regnskapet må revideres. Revisor velges på gruppens årsmøte. Det stilles følgende krav til revisor:

  • Må være myndig.
  • Kan ikke tilhøre samme husstand eller være i nær slekt med en eller flere i gruppestyret.
  • Det stilles ingen krav til formell regnskapskompetanse.
  • Det er ikke greit at to kasserere bytter regnskap og reviderer for hverandre.

Oversendelse til kretsen

Forbundets organisasjonsbestemmelser § 2.2.1 gir kretsen et ansvar for å påse at gruppenes regnskap blir revidert. For grupper i Oslo krets betyr dette at revidert regnskap (resultat og balanse) skal oversendes kretsen senest 15. april hvert år.

Denne informasjonen finnes permanent i Kretshåndboka